ONZE AANPAK

Onze aanpak start met uw vraag:

Samen met vertalen we uw vraag in onze inzet. Afhankelijk van de grootte en ontwikkelingsfase van uw organisatie kan dit praktische of juist meer strategische HRM-ondersteuning zijn. Uw vraag in combinatie met de HR-capaciteit die u in uw organisatie heeft, bepaalt onze rol: expert, procesbegeleider, verandercoach of  strategisch adviseur.

Zo nodig zetten we een QuickScan in om u inzicht te geven in de stand van zaken rond HR binnen uw organisatie. Aan de hand daarvan kunt u prioriteiten stellen en keuzes maken ten aanzien van onze inzet.

HR-basis op orde

Ons doel is altijd om HRM op orde te houden of te krijgen, én te laten aansluiten op de business. Goed lopende HR processen zijn de basis van HR in uw organisatie. Als administratie en processen op orde zijn, actueel zijn, en administratief en juridisch kloppen, biedt dit duidelijkheid:
Aan de managers die stuurinformatie nodig hebben en het personeelsbeleid uitvoeren. Aan de medewerkers die vragen hebben over hun arbeidsvoorwaarden.

Stappen maken

HRM, werkgeverschap, leidinggeven en organiseren tot een samenhangend geheel brengen, vraagt een sterke samenwerking tussen HR en management. HRM is geen doel maar een tool. Dat betekent ‘continu afstemmen’.

Wij helpen u bij deze afstemming. Een aantal voorbeelden:

  • Opstellen van een toekomstgericht personeelsplan, waarbij wij samen met u kijken naar de organisatieontwikkelingen en uw personeelsbestand;
  • Ontwerpen van een managementdevelopmentprogramma dat uw toekomstvisie ondersteunt;
  • Updaten van de HR-beheerprocessen, zo nodig inrichten van e-HRM modules, ook als opstap naar HR-analytics;
  • Aanpassen van uw processen in lijn met veranderingen in wet- en regelgeving, waaronder inregelen van een nieuwe cao;
  • Monitoren van de ontwikkeling van uw medewerkers (beoordelingscyclus, ziekteverzuimbeleid, medewerkersbetrokkenheid, etc.).

Stappen maken richting de toekomst met wat u vandaag in huis hebt.

Zorgen dat het werkt

Plannen zijn leuk, maar doen is beter.  Verandering in een organisatie kan ander gedrag vragen. Dit gaat vaak niet vanzelf. Wij maken een plan om te zorgen dat het werkt.

In onze aanpak  starten wij met uw vraag en werken die uit in drie deelvragen:

  1. Wat gaan we leveren in dit project (inhoud/resultaat) en in welke rol?
  2. Wat betekent het project voor gewenst gedrag van de individuele medewerker, teams en management (ontwikkeling)?
  3. Hoe zorgen we dat iedereen op de hoogte en betrokken is (communicatie)?

Doel is dat ieder weet wat er van hem gevraagd wordt en hierop aanspreekbaar is. Want als uw medewerkers het niet doen, wie dan wel?